Bizim Mutfak

Kvkk Aydınlatma Metni

Kvkk Aydınlatma Metni

ÇEKİLİŞ KAMPANYASI KAPSAMINDA İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Ajinomoto İstanbul Gıda Satışı Ltd. Şti. (bundan böyle “Ajinomoto Türkiye” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve İşlenme Süresi
Toplanan kişisel veriler, Şirketimiz tarafından düzenlenen “Bizim Mutfak Çekiliş Kampanyası (“Çekiliş”) ” kapsamında, Çekiliş’e katılabilmeniz için gerekli olan bilgileri edinebilmemiz, Çekiliş’e ilişkin kanuni olarak yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Çekiliş sonucunda kazandığınız ödüllerin tarafınızca teslim edilebilmesi, Çekiliş’e katılım şartlarını sağlayıp sağlamadığınız kontrol edilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz Şirketimizde Çekiliş’in devam ettiği süre ve devamında talihlilerin belirlenmesi, hediyelerin teslim edilmesi sürelerince ve ayrıca mevzuatta yer alan yasal süreler ile sınırlı olarak işlenecektir. Kişisel verilerinize ilişkin Şirketimizin işleme sebeplerinin sona ermesi ve yasal sürelerin dolması halinde KVK Kanunu ve ikincil mevzuata uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Bunun yanı sıra, Çekiliş’e katılım esnasında doldurulan “Başvuru Formu”nu göndermeden önce açık rıza vermeniz halinde, avantajlı kampanya ve özel fırsatlarından haberdar edilmeniz amacıyla, sağlamış olduğunuz iletişim kanalları aracılığıyla sizlere ticari elektronik iletiler gönderilebilecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, Şirketimizin Çekiliş kapsamında hizmet aldığı iş ortaklarına, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik gereğince, Çekiliş sonucunda kazanan asil ve yedek talihlilerin isim, soyisim ve katılım sağladıkları iller Türkiye’nin ulusal bir gazetesinde yayınlanması ve ayrıca Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu kampanya izni gereğince @bizimmutfak isimli Instagram hesabında yayınlanması gereklidir. Çekiliş’e ilişkin yasal zorunluluklar, çekiliş şartları ve ilana ilişkin detaylar için “Başvuru Koşulları”nı inceleyebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli olan teknik ve idari güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından elektronik ortamda tarafınızca “Başvuru Formu” doldurmanız suretiyle yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda otomatik yollarla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz ayrıca KVK Kanunu’nun 5. Maddesinin a), c), e) ve f) bentlerinde sayılan i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve vi) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket tarafından işlenmektedir.
KVK Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar
İlgili kişi olarak, KVK Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.
Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, buraya tıklayarak görüntüleyip indirebileceğiniz Başvuru Formu kullanılarak formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, noter kanalıyla Şirketimizin Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 K:29 Sun Plaza Maslak-Sarıyer/İSTANBUL adresine ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin ajinomoto@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.